Premios Sofía Novoa

A Deputación de Pontevedra, dentro das súas múltiples liñas de actuación na promoción da igualdade real e efectiva entre mulleres e homes, potencia un ano máis a realización de traballos de fin de grao e fin de máster nos que se integre a perspectiva de xénero.

Consciente da importancia da investigación e do estudo do significado e o alcance da igualdade entre mulleres e homes, que redunda en beneficio do progreso e do benestar do conxunto da sociedade, convoca a cuarta edición dos Premios Sofía Novoa Ortiz á Inclusión da Perspectiva de Xénero nos Traballos de Fin de Grao e Fin de Máster

Obxectivo

Fomentar, consolidar e dar a coñecer a inclusión da perspectiva de xénero nos traballos de fin de máster e fin de grao realizados na Universidade de Vigo nos campus de Vigo e de Pontevedra.

Persoas beneficiarias

Alumnado da Universidade de Vigo pertencente aos campus de Pontevedra e Vigo.

Premios

Haberá 3 premios en cada categoría:

• Premios aos traballos de fin de grao:

— Dous premios dotados con 1.000 € cada un

— Un accésit dotado con 600 €

• Premios aos traballos de fin de máster:

— Dous premios dotados con 1.000 € cada un

— Un accésit dotado con 600 €

Estes premios estarán suxeitos á retención do IRPF correspondente á lexislación vixente no momento da resolución.

O aboamento dos premios efectuarase mediante un ingreso directo na conta bancaria da que sexa titular a persoa beneficiaria.

A contía asignada para estes premios imputarase á aplicación orzamentaria 20/250.2315.480.02 do Orzamento ordinario do organismo provincial.

O xurado reservará o dereito a declarar deserto calquera dos premios ou accésits.

Presentación de solicitudes

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na Sede electrónica da Deputación de Pontevedra (https://sede.depo.gal).

A presentación de solicitudes farase a partir do día seguinte ao da publicación das bases desta convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO). O prazo de presentación finaliza o 2 de outubro de 2020 e a data límite para a entrega dos traballos por vía telemática é o 9 de outubro de 2020.

Máis información no Boletín Oficial da Deputación de Pontevedra.

 

Inicio

12:00 a.m.

Setembro 18, 2020

Finalización

11:59 p.m.

Outubro 2, 2020

Enderezo

Universidade de Vigo